Несеквестируемо Имущество

Имущество и бъдещите вземания, които не могат да се отнемат се наричат несеквертируемо имущество или доход и чрез него законът предоставя възможност за защита на осъденото лице. Несеквертируеми могат да бъдат доходите и вещите на длъжника, в зависимост от това върху какво е насочено принудителното изпълнение. В този ред на мисли длъжникът може да предложи изпълнението да бъде насочено върху друга вещ или вземане. В ГПК и по-конкретно чл.444 са посочени несеквертируемите вещи на длъжника. В него се гласи следното „Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника – физическо лице:

1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет;
2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани – до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;
3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;
4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото занятие;
5. земите на длъжника – земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев – за една година;
6. необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша;
7. жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността;
8. предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение.”

Добре е да се знае обаче, че условието за несеквертируемост на вещите отпада, върху тях е учреден залог или ипотека и взискателят по делото е ипотекарния кредитор. Това означава, че вещите (движими или недвижими), предоставени на банката-кредитор при отпускането на заем не могат да бъдат несеквертируеми.

Пълния списък с несеквестируеми вещи на длъжник по ал. 1 на чл. 444, можете да прочетете е Постановление No 113 на Министерски съвет от 2003 г. (отворете стр. 2 на прикачения файл).

Advertisements